Chèo Sup Hồ Tuyền Lâm

Tour chèo SUP trên hồ nước Tuyền Lâm

1.Giới thiệu