H2So3 Là Axit Mạnh Hay Yếu

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Axit mạnh: HNO3, H2SO4, HCl

Axit yếu: H2CO3, H2SO3, H3PO4

Lưu ý: H3PO4 là axit trung bình nhưng người ta vẫn xếp nó vào axit yếu.


Câu 3: Cho các oxit axit sau: CO2 ; SO3 ; N2O5 ; P2O5 . Dãy axit tương ứng với các oxit axit trên là:

A.

Bạn đang xem: H2so3 là axit mạnh hay yếu

H2SO3, H2SO3, HNO3, H3PO4 B. H2CO3, H2SO4, HNO2, H3PO4

C. H2CO3, H2SO3, HNO3, H3PO4 D. H2CO3, H2SO4, HNO3, H3PO4

Câu 4: Trong hơi thở, Chất khí làm đục nước vôi trong là:

A. SO3 B. CO2 C. SO2 D. NO2

Câu 5: Thả một mảnh nhôm vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4. Xảy ra hiện tượng:

A. Không có dấu hiệu phản ứng

B. Có chất khí bay ra, dung dịch không đổi màu

C. Có chất rắn màu trắng bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần

D. Có chất rắn màu đỏ bám ngoài lá nhôm, màu xanh của dung dịch CuSO4 nhạt dần

Câu 6: Dung dịch nước Gia - ven có thể điều chế bằng cách dẫn khí Cl2 vào dung dịch nào?

A. H2SO4 B. Ca(OH)2 C. HClD. NaOH

Câu 7: Dạng thù hình của một nguyên tố là:

A. Những chất khác nhau được tạo nên từ cacbon với một nguyên tố hoá học khác

B. Những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên

C. Những chất khác nhau do từ hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên

D. Những chất khác nhau được tạo nên từ nguyên tố kim loại với nguyên tố phi kim

Câu 8: Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường:

A. S, P, N2, Cl2­ B. P, Cl2, N2, O2 C. Cl2, H2, N2, O2 D.

Xem thêm: Mv Em Của Ngày Hôm Qua Chính Thức "Bay Màu" Trên Youtube, Vận Xui Của Sơn Tùng M

C, S, Br2, Cl2

Câu 9: X là kim loạinhẹ, dẫn điện tốt, phản ứng mạnh với dung dịch HCl, tan trong dung dịch kiềm và giải phóng H2. X là:

A. Fe B. Mg C. Cu D. Al

Câu 10: Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính chất nào sau đây?

A. Tính dẫn nhiệt B. Tính dẻo C. Có ánh kim D. Tính dẫn điện

Câu 11: Cho 0,1 mol H2 phản ứng hết với Cl2 dư, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khối lượng HCl là:

A. 3,65gam B. 8,1 gam C. 2,45 gam D. 7,3 gam

Câu 12: Cho m gam bột sắt vào dung dịch axit sunfuric loãng dư, phản ứng hoàn toàn tạo ra 6,72 lít khí hidro (đktc). Giá trị của m là :

A. 16,8 B. 15,6 C. 8,4 D. 11,2

Câu 13: Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2, dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm?

A. Mg B. HClC. Al D. AgNO3

Câu 14: Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3. Hiện tượng quan sát được là:

A. Có khí thóat ra B. Có kết tủa trắng

C. Có kết tủa đỏ nâu D. Có kết tủa trắng xanh

Câu 15: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 6,72 lít khí hidrô (ở đktc). Phần trăm của nhôm trong hỗn hợp là: