Thi Olympic Tiếng Anh Lớp 7

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận ba Đình

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7 quận bố Đình là tài liệu tham khảo dành cho chúng ta học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Olympic. Mời chúng ta tham khảo đề thi Olympic giờ Anh lớp 7 dưới đây để làm quen với cấu trúc đề thi và có hướng ôn luyện xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Thi olympic tiếng anh lớp 7

UBND QUẬN ba ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)Thời gian làm bài : 60 phút

Đề thi Olympic giờ Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. Catch B. Cough C. Cucumber D. Centre2. A. Cucumber B. Durian C. Dust D. Useful3. A. Affect B. Energy C. Absent D. Helpful4. A. Diet B. Dish C. Slice D. Ripe5. A. Spinach B. Disappear C. Again D. Vacation6. A. Bus B. Fun C. Unhappy D. Lettuce7. A. Distance B. Happy C. Apple D. Calendar8. A. Invitation B. Invite C. Finish D. Miss9. A. Red B. Calendar C. Address D. Except10. A. Book B. Cook C. Took D. Cool


II. Choose the word that has bao tay on the second syllable. (2,5pts)

1.A. Skillful B. Again C. Entertainment D. Teenager2. A. Amount B. Lemonade C. Absent D. Measure3. A. Normal B. Office C. Explore D. Temperature4. A. Different B. Disease C. Engineer D. Capital5. A. Modern B. Children C. Energy D. Improve6. A. Viewer B. Stadium C. Appointment D. Vessel7. A. Chopstick B. Teenager C. Athletics D. Modern8. A. Moderate B. Simple C. Invite D. Doctor9. A. Hospital B. Lifestyle C. Vegetables D. Important10. A. Competition B. Selection C. Measure D. Oceanic


III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. Doesn’t she B. Don’t I C. Won’t she D. Will she

2. It was nice to lớn meet all my friends ___________________ Christmas.

A. In B. On C. By D. At

3. I hope you ____________ the exams.

A. Will pass B. Can pass C. Could pass D. Pass

4. He _____________ to lớn finish his homework before watching TV.

A. Have B. Should C. Ought D. Must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

Xem thêm: Ôn Bài Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Về Bài Vở Và Thi Cử Ôn Tập Trong Tiếng Tiếng Anh

A. Unless B. If C. Until D. Without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. For B. Khổng lồ C. With D. At

7. My children watched the film with great ______.

A. Interesting B. Interested C. Interest D. Interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. To xuất hiện B. Opening C. Opened D. Open


9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

A. Lượt thích B. Likes C. Don’t lượt thích D. Doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. A fine weather B. The fine weather C. Fine weather D. An fine weather


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
mochijewellery.com
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 978 Lượt xem: 2.367 Dung lượng: 113 KB
Liên kết mua về

Link mochijewellery.com chính thức:

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận bố Đình tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác cùng liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA